Podatek leśny od osób prawnych

Urząd Gminy w Magnuszewie
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
telefon: 48 621 70 25 fax: 48 621 71 05
Podstawa prawna
 • Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (z późn. zmianami)
 • Ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zmianami)
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

Obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

 • DL-1 deklaracja na podatek leśny
 • ZL-1/A dane o nieruchomościach
 • ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • DL-1 deklaracja na podatek leśny
 • ZDL-1 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZDL-2 załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Magnuszewie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz DL-1
 • PDF Załącznik ZDL-1
 • PDF Załącznik ZDL-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy

Osoby prawne obowiązane są składać deklaracje w terminie do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

Zgodnie z art.4 ust.5 ustawy o podatku leśnym rada gminy może obniżyć ustaloną cenę drewna na potrzeby podatku leśnego. Jeżeli rada gminy nie korzysta z tego uprawnienia, wówczas na obszarze gminy obowiązuje cena wynikająca z komunikatu Prezesa GUS. W takiej sytuacji w ogóle nie ma potrzeby podejmowania uchwały.

 

A. Wysokość podatku jest określana przez podatnika w deklaracji w sprawie podatku leśnego.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • raty podatku wpłaca się bez wezwania
 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu
  - wniosek o odroczenie (format DOC)
  - wniosek o rozłożenie na raty (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

C. Podatek leśny można umorzyć:

 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  - wniosek o umorzenie (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

 • należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
 • w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku leśnego:

 • płatny jest w 12 ratach miesięcznych w terminie do dnia 15 każdego miesiąca
 • raty podatku leśnego wpłaca się bez wezwania.

F. Wpłaty należy dokonywać na konto Urzędu Gminy