Podatek leśny od osób fizycznych

Urząd Gminy w Magnuszewie
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
telefon: 48 621 70 25 fax: 48 621 71 05
Podstawa prawna
 • Ustawa o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 roku (z późn. zmianami)
 • Ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zmianami)
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy lasu
2. Oświadczenie o wieku drzewostanu lub plan urządzenia lasu
3. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku leśnego wraz z załącznikami:

Obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

 • IL-1 informacja w sprawie podatku leśnego
 • ZL-1/A dane o nieruchomościach
 • ZL-1/B dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • IL-1 informacja o lasach
 • ZIL-1 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZIL-2 załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • ZIL-3 załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Magnuszewie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz IL-1
 • PDF Załącznik ZIL-1
 • PDF Załącznik ZIL-2
 • PDF Załącznik ZIL-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłata za odwołanie
Uwagi

Zgodnie z art.4 ust.5 ustawy o podatku leśnym rada gminy może obniżyć ustaloną cenę drewna na potrzeby podatku leśnego. Jeżeli rada gminy nie korzysta z tego uprawnienia, wówczas na obszarze gminy obowiązuje cena wynikająca z komunikatu Prezesa GUS. W takiej sytuacji w ogóle nie ma potrzeby podejmowania uchwały.

Średnia cena sprzedaży drewna,
obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa
za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wynosiła
196,84 zł za 1 m3 (M.P.2020 Poz.983).

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu
  - wniosek o odroczenie (format DOC)
  - wniosek o rozłożenie na raty (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

B. Podatek leśny można umorzyć:

 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  - wniosek o umorzenie (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie

 • należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
 • w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Terminy płatności podatku leśnego:

 • I rata - do 15 marca każdego roku
 • II rata - do 15 maja każdego roku
 • III rata - do 15 września każdego roku
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku

E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy.