Podatek rolny od osób fizycznych

Urząd Gminy w Magnuszewie
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
telefon: 48 621 70 25 fax: 48 621 71 05
Podstawa prawna
 • Ustawa o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 roku (z późn. zmianami)
 • Ustawy ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zmianami)
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy gruntów rolnych
2. Podanie o ulgę
3. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku rolnego wraz z załącznikami

Obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

 • IR-1 - informacja w sprawie podatku rolnego
 • ZR-1/A - dane o nieruchomościach
 • ZR-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • IR-1 informacja o gruntach
 • ZIR-1 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZIR-2 załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • ZIR-3 załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Magnuszewie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz IR-1
 • PDF Załącznik ZIR-1
 • PDF Załącznik ZIR-2
 • PDF Załącznik ZIR-3
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty

Ulgi:
1. Z tytułu nabycia gruntów na utworzenie gospodarstwa rolnego lub dzierżawa na okres 10 lat w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa nie przekroczy 100ha:

 • przez okres 5 lat - zwolnienie całkowite z podatku rolnego
 • w 6 roku - 75% ulga, w 7 roku 50% ulga

2. Ulga inwestycyjna - w przypadku modernizacji lub budowy budynków inwentarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska. Ulga wynosi max. 25% poniesionych nakładów i może być wykorzystana w ciągu 15 lat - aż do wyczerpania limitu.
3. Dla żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową przysługuje ulga w wysokości:

 • 60% - jeżeli jest właścicielem gospodarstwa rolnego
 • 40% - jeżeli jest domownikiem i nie posiada innych źródeł dochodu
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Opłata za odwołanie
Uwagi

W sytuacji, gdy rada gminy w granicach uprawnień ustanowionych w art.6 ust.3 ustawy o podatku rolnym nie obniża ceny skupu żyta, to podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w danym roku podatkowym stanowią ceny skupu żyta ustalone w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020
wyniosła 58,46 zł za 1 dt. (M.P.2019 Poz. 1017).

A. Zwalnia się od podatku rolnego użytki rolne klasy V, VI, VI z oraz grunty zadrzewione i zakrzewione, ustanowione na użytkach rolych.

B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu
  - wniosek o odroczenie (format DOC)
  - wniosek o rozłożenie na raty (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

C. Podatek rolny można umorzyć:

 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  - wniosek o umorzenie (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

D. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie:

 • należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
 • w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Koszalinie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

E. Terminy płatności podatku rolnego:

 • I rata - do 15 marca każdego roku
 • II rata - do 15 maja każdego roku
 • III rata - do 15 września każdego roku
 • IV rata - do 15 listopada każdego roku

F. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy.