Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Urząd Gminy w Magnuszewie
ul. Saperów 24, 26-910 Magnuszew
telefon: 48 621 70 25 fax: 48 621 71 05
Podstawa prawna
 • Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku (z późn. zmianami)
 • Ustawa ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 roku (z późn. zmianami)
Wymagane wnioski
Wymagane załączniki

1. Akt notarialny lub umowę dzierżawy nieruchomości
2. Wykaz nieruchomości według druku informacji do ustalenia podatku od nieruchomości wraz z załącznikami:

Obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

 • DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZN-1/A - dane o nieruchomościach
 • ZN-1/B - dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • DN-1 deklaracja na podatek od nieruchomości
 • ZDN-1 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • ZDN-2 załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
Jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy w Magnuszewie
Dokumenty do wglądu
Formularze papierowe
 • PDF Formularz DN-1
 • PDF Załącznik ZDN-1
 • PDF Załącznik ZDN-2
Formularze na Portalu eObywatel
Formularze ePUAP
Opłaty
Termin załatwienia sprawy
Tryb odwoławczy
Opłata za odwołanie
Uwagi

A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty:

 • osoby prawne obowiązane są wpłacać obliczony w deklaracji podatek bez wezwania w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia
 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu
  - wniosek o odroczenie (format DOC)
  - wniosek o rozłożenie na raty (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

B. Podatek od nieruchomości można umorzyć:

 • wniosek wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym należy złożyć w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
  - wniosek o umorzenie (format DOC)
  - oświadczenie o stanie majątkowym (format DOC)

C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie:

 • należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
 • w przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.

D. Wpłaty można dokonywać u inkasentów (sołtysów) lub na konto Urzędu Gminy.